Vasaloppets hållbarhetsstrategi hjälper oss att prioritera och på ett effektivt sätt ta oss an viktiga utmaningar. En röd tråd i arbetet är att värna om vår historia och samtidigt utvecklas i takt med omvärlden. Hållbarhetsstrategin ska följas upp årligen och revideras vid behov. Viktiga mål i arbetet är nöjdare och friskare deltagare, stöd till föreningslivet och regional utveckling, hållbart ekonomiskt resultat till ägarklubbarna och minimerad miljöpåverkan.

Vasaloppets vision
Vasaloppsarenan inspirerar till aktivitet året runt, vilket bidrar till positiva hälso- och turismeffekter och ett livskraftigt föreningsliv. Detta med hänsyn till, och i samklang med, kultur- och miljövärden. I det dagliga arbetet är uppdraget att inspirera varje person till ett hälsosammare liv och välkomna dem att uppleva Vasaloppsarenan.

Vasaloppets förhållning till de av FN fastställda globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

Målen finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

 • avskaffa extrem fattigdom
 • minska ojämlikheter och orättvisor i världen
 • främja fred och rättvisa
 • lösa klimatkrisen.

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. Utifrån dessa övergripande mål har Vasaloppet valt att fokusera på följande globala mål.

3 Hälsa och välbefinnande
Enligt Vasaloppets vision ska vi bidra till positiva hälsoeffekter. Vasaloppet är en motor för folkhälsa och motion.
8 Anständiga anställningsvillkor
Vasaloppets organisation ska vara en god arbetsgivare och utveckla samarbetet med de föreningar som hjälper oss med våra arrangemang.
10 Minskad ojämlikhet
Vasaloppet strävar efter ett jämlikt deltagande i arrangemangen.
12 Hållbar konsumtion och produktion
Vasaloppet arbetar för att minska klimatavtrycket i fråga om exempelvis transporter, avfall, kemikalier och energiförbrukning.
13 Bekämpa klimatförändringarna
Vasaloppet ska bidra till att förbättra kunskapen och medvetenheten i vår organisation samt hos deltagarna. Vasaloppet ska även arbeta för utökat samarbete med partner för att effektivare nå hållbarhetsmålen.
16 Fredliga och inkluderande samhällen
Vasaloppet ska bedriva verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt samt arbeta för att motverka fusk inom idrotten.

Hållbarhet miljö

Vasaloppets arbete med hållbarhet miljö omfattar följande fokusområden:

 • Vasaloppet ska minska sin klimatpåverkan från transporter, resor, mat och snöläggning
 • Vasaloppet ska arbeta för nolltolerans mot nedskräpning i arenan

Klimatfrågan är en av Vasaloppets största utmaningar eftersom vinterloppen är helt beroende av snö och kyla. Inom Vasaloppet vill vi göra vad vi kan för att minska vår påverkan på klimatet genom att följa upp befintliga krav och ha en aktiv dialog om miljökrav med våra transportörer och samarbetspartner för resor.

Genom att se över val av transporter, bränslen i maskiner och för uppvärmning samt kartlägga deltagarnas transport- och reseflöden undersöker vi alla möjligheter till effektiviseringar på olika områden. Tillsammans med leverantörer planeras även hur utläggningen av snön kan bli mer effektiv och vi satsar även på modernare och mer miljövänliga maskiner.

Vasaloppet har i flera år jobbat för nolltolerans mot nedskräpning i arenan, och sedan 2017 har vi ett tidsstraff för deltagare som skräpar ner. Vi arbetar även för att minska miljöpåverkan från valla, och sedan 2019 används endast fluorfria vallaprodukter i vår officiella vallaservice.

Läs vår miljöpolicy

Ekonomisk hållbarhet

Vasaloppets arbete med ekonomisk hållbarhet omfattar följande fokusområden:

 • Vasaloppet ska arbeta för långsiktig produktutveckling över tid
 • Vasaloppet ska genomföra hållbara investeringar i arenan

Genom att omvärldsspana, öppna upp för samarbeten och produkter som attraherar fler och samtidigt bevara kvaliteten och ha nöjda deltagare jobbar vi med produktutveckling vilket är grunden för att säkerställa Vasaloppets fortlevnad och attraktionskraft som varumärke. Resultaten från deltagarundersökningarna är ett viktigt verktyg som vi använder oss av för att jobba med ständiga förbättringar.

Arenan är grunden för Vasaloppets aktiviteter. Den ska hålla för, och inspirera till, motion, hälsa och välbefinnande året runt. Vi ska uppdatera snösäkringsplanen och planera, tillsammans med leverantörerna, hur utläggningen av snön kan bli mer effektiv. Vi ska även satsa på modernare och mer miljövänliga maskiner.

Ett samarbete med samtliga markägare är centralt för Vasaloppet och vi ska ta fram en plan för att säkra tillgång till arenan året runt och även utvärdera möjligheter för andra aktörer att utföra aktiviteter i arenan.

Social hållbarhet

Vasaloppets arbete med social hållbarhet omfattar följande fokusområden:

 • Vasaloppet ska vara en motor för folkhälsa och motion
 • Vasaloppet ska värna om och utveckla samarbetet med föreningslivet
 • Vasaloppet ska bedriva affärsverksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt

Vasaloppet står för friskvård och folkhälsa. Loppen är till för dem som vill förbättra hälsan och uppleva känslan av att klara av en utmaning. Genom att fokusera mer på hälsoaspekten i kommunikationen och följa upp hälsa i deltagarenkäter vill vi bredda våra målgrupper, locka nya deltagare och få fler att känna sig inspirerade och välkomna till alla Vasaloppets aktiviteter.

Vasaloppet ska också vara en god arbetsgivare och följa upp att våra egna medarbetare mår bra och upplever god hälsa.

Funktionärerna är Vasaloppets absolut viktigaste resurs samtidigt som bidrag som går tillbaka till föreningslivet är centralt för regionen. I och med att det ideella engagemanget i samhället minskar överlag är funktionärsfrågan en utmaning. För att utöka funktionärsverksamheten har vi även gjort försök att ta in volontärer från hela landet. En annan viktig aktivitet är att tydligare kommunicera hur mycket pengar som varje år går tillbaka till föreningslivet. De senaste åren har summan varit 20–25 miljoner kronor.

I Vasaloppets dagliga arbete strävar vi till exempel efter att motverka fusk och att följa lagar och regler. Vasaloppet har nolltolerans mot korruption av alla slag, vi lyssnar på och kommunicerar med våra intressenter på ett konstruktivt sätt.