I december 2021 trädde en ny lag i kraft – den så kallade visselblåsarlagen (SFS 2021:890) – som i praktiken är en skärpning av tidigare lagstiftning på området.

Syftet med lagen är att underlätta och uppmuntra till visselblåsning, samt förstärka skyddet för visselblåsare. Regelverket förbjuder arbetsgivare att vidta repressalier mot den som larmat. Repressalier kan vara exempelvis avskedande, uppsägning, omplacering, utebliven löneökning, kränkande tillmälen, mobbning och annat. Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om sådana åtgärder genomförs.

Lagen omfattar en vid personkrets, inte bara sedvanligt anställda i verksamheten, inhyrd och inlånad personal, utan även arbetssökande, praktikanter, funktionärer och volontärer, personer i företagsledningen och aktieägare verksamma i ett aktiebolag.

Vasaloppet är måna om att missförhållanden eller oegentligheter som inträffat i organisationen, och som kan skada verksamheten eller dess medarbetare, uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

En anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras anonymt. Vi har valt att alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör för att säkerställa rättssäkerheten. Visselblåsarfunktionen används för att rapportera alla typer av missförhållanden eller oegentligheter.

När ska funktionen inte användas?

En visselblåsarfunktion ska inte användas för rapportering av personliga missförhållanden, som endast påverkar den personen som rapporterar eller den egna arbetssituationen. Det kan exempelvis handla om konflikter mellan den person som rapporterar och en annan arbetstagare, synpunkter om ledarskapet, lönesättning och missnöjesyttringar. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet.

Så här gör du en anmälan

Vasaloppets visselblåsarfunktion heter Trust & heart och hanteras av den externa och oberoende aktören Human & heart. Du kan göra en anmälan online, via telefon, brev eller vid ett möte med Human & heart.

visselblasning.trustheart.se/vasaloppet

Telefon 08-82 40 00, öppet 08.00–16.00.

Trust & heart
Pelle Bergs backe 3c
791 50 Falun

Vid bedömning och utredning av anmälningar via visselblåsartjänsten behandlar vår samarbetspartner Human & Heart HR AB personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig. Här kan du ta del av deras integritetspolicy.

Human & hearts integritetspolicy

Läs igenom informationen om bland annat när och hur en anmälan görs, innan du gör din anmälan.

Vad behöver jag tänka på?
  • Du är skyddad mot repressalier enligt gällande rätt om du rapporterar in situationer där du har skälig anledning att anta att information om missförhållanden är sanningsenlig.
  • Du har rätt enligt lag att vara anonym både i relation till den som tar emot din visselblåsaranmälan och till din arbetsgivare. Samtidigt önskar vi att du vågar vara öppen med vem du är för att vi på bästa sätt ska kunna utreda vad som har inträffat. Du kan också vara öppen med din identitet gentemot visselblåsarfunktionen men samtidigt vara anonym mot din arbetsgivare.
Vad händer efter att jag skickat in min anmälan?

När du lämnat in din anmälan skapas ett ärendenummer och en handläggare tilldelas ditt ärende. Det görs en intern jävskontroll för att säkerställa att ingen handläggare står i intressekonflikt till det som har rapporterats.

Du kan alltid följa ärendets status genom att logga in med särskilt id och lösenord. Du kommer inom sju arbetsdagar att få uppföljning av ärendets status. Du kan välja bort att erhålla uppföljning genom att ange detta i ärendebeskrivningen.

Handläggaren kan komma att vilja ha kontakt med dig. Om du valt att få uppföljning på ärendet kan du logga in med de uppgifter du erhåller när du rapporterade om ett missförhållande. Du kan då fortsatt, om du så önskar, vara anonym gentemot handläggaren. Om du valt att lämna kontaktuppgifter kan handläggaren komma att kontakta dig för att ställa eventuella frågor.

Ärendet kommer resultera i någon av följande åtgärder:
  • Det beslutas att inledas en förutredning för att utreda, genom interna eller externa utredare, om det finns skälig anledning att anta att missförhållanden eller andra allvarliga situationer har inträffat.
  • Efter en genomförd förutredning kan ärendet komma att övergå i en fullskalig utredning där syftet är att klargöra om en överträdelse har inträffat eller inte.
  • Ärendet kan komma att avskrivas.
  • Ärendet kan komma att överlämnas till andra rättsvårdande myndigheter eller kontrollorgan.
Om din rapport skulle visa sig vara falsk

Om du rapporterar situationer som du vet inte har inträffat, eller om du lämnar uppenbart vilseledande information, har du inte skydd enligt gällande lagstiftning. Du får inte heller göra dig skyldig till brott när du rapporterar en situation. Uppenbart falska eller vilseledande anmälningar kan komma att bli föremål för utredning.